Викторко Лариса Валентиновна

Должность: старший преподаватель кафедры дополнительного образования

📌 eLIBRARY.RU

📌 ORCID

📱+375 17 378 07 12  📩 victorka@tut.by

Учебная работа

В настоящее время преподает дисциплины:

✓ «Английский язык»

✓ «Русский язык как иностранный»

Научные интересы

Занимается научными исследованиями в области межъязыковой и межкультурной коммуникации, лексикографии, контрастивной лингвистики. Прикладной аспект своих научных исследований реализовывала в рамках научной темы «Лексикографическое описание английского и белорусского языков в переводных двуязычных (и трехязычных) словарях», разрабатываемой научно-методическим центром «Слоўнік» на базе МГЛУ. В процессе работы над данной темой участвовала в составлении «Англійска-беларускага слоўніка», в результате чего является соавтором словаря, вышедшего в издательстве «Вышэйшая школа» в 2013 году.

Автор более 20 публикаций в научно-методических журналах, сборниках материалов научных конференций.

Карьера

1998 г. – окончила факультет английского языка МГЛУ.

2003 г. – окончила аспирантуру МГЛУ.

1998–2019 гг. – работа преподавателем кафедры иностранных языков БГПУ им. Максима Танка

С 2019 г. – работает преподавателем кафедры дополнительного образования  МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ.

Общее количество публикаций –  28. 

Избранные публикации:

1. Вікторка, Л. Англійскія імёны ў беларускай мове / Л. Вікторка // Роднае слова. 1999. – № 10. – С. 153–158.

2. Вікторка, Л. В. Імя ўласнае асабовае ў супастаўляльным аспекце (на матэрыяле англійскай і беларускай моў) / Л. В. Вікторка // Е.Ф. Карский и современное языкознание :материалы ІХ международных Карских чтений, 16–17 мая 2002 г. – Гродно, 2003. Ч. 1. – С. 323–329.

3. Вікторка, Л. В. Лінгвістычныя асновы перадачы англійскіх уласных асабовых імёнаў на беларускую мову : Прэпрынты МДЛУ, № 137. Мн.: МДЛУ, 2003. – 38 с.

4. Вікторка, Л. В. Сацыякультурная прастора англійскага і беларускага асабовага імя ў супастаўляльным аспекце / Л. В. Вікторка // Дни науки МГЛУ: Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, Минск, 25-26 апр. 2012 г. / МГЛУ; редкол.: Н. П. Баранова [и др.]. – Минск, 2012. – Ч. 4. – С. 254–258.

5. Англійска-беларускі слоўнік=English-BelarusianDictionary / Т. М. Суша [і інш.]. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 765 с. (у суаўтарстве)

6. Вікторка, Л. В. Імя ўласнае асабовае як носьбіт нацыянальна-культурнага кампанента ў супастаўляльным аспекце (на матэрыяле англійскай і беларускай моў) / Л. В. Вікторка // Актуальные вопросы германской филологии и методики преподавания иностранных языков : материалы XVIII респ. науч.-практ. конф., Брест, 28 февр. 2014 г. / Брест. гос. ун-т ; редкол.: В. Ф. Сатинова [и др.]. – Брест, 2014.– С. 108–110.

7. Вікторка, Л.В. Уласнае імя ў кантэксце стылістычнага аналізу тэксту / Л. В. Вікторка // Предметная и методическая компетентность как важнейшая составляющая профессионального мастерства преподавателя иностранного языка : материалы II общеунив. семинара, Минск, 26 марта 2015 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол. : А. В. Торхова [и др.] ; отв. ред. В. П. Скок. – Минск, 2015. – С. 89–92.

8. Вікторка, Л. В. Нацыянальнае самавызначэнне як фактар білінгвальнай сацыякультурнай капетэнцыі ў навучанні замежным мовам / Н. Г. Алоўнікава, Л. В. Вікторка // Этналогія: традыцыі і сучаснасць : зб. навук. арт. / Рэсп. ін-т выш. шк. ; пад навук. рэд. Н. П. Мартысюк. – Мінск, 2016. – С. 217–222.

9. Вікторка, Л. В. Культурна-этнічная ідэнтычнасць як кампанент моўнай карціны свету/ Л. В. Вікторка, Н. А. Хацько // Этналогія : традыцыі і сучаснасць : зб. навук. арт. / Рэсп. ін-т выш. шк. ; пад навук. рэд. Н. П. Мартысюк. – Мінск, 2016. – С. 151–155.

10. Вікторка, Л. В. Вызначэнне ўзроўня cфармаванасці матывацыі і гатоўнасці студэнтаў да прафесійна арыентаванага навучання замежнай мове / Л. В. Вікторка // Предметная и методическая компетентность как важнейшая составляющая профессионального мастерства преподавателя иностранного языка : материалы III общеунив. семинара, Минск, 31 марта 2016 г./ Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол.: А. В. Торхова [и др.] ; отв. ред. В. П. Скок. – Минск, 2016. – С. 17–21.

11. Словарь-минимум психологических терминов. Англо-Русско-Белорусский. Русско-Англо-Белорусский [Электронный ресурс] / Н. Г. Оловникова, В. П. Скок, Л. В. Викторко. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

12. Вікторка, Л. В. Складанне слоўнікаў-мінімумаў прафесійна арыентаванай лексікі для ўстаноў вышэйшай адукацыі/ Л. В. Вікторка // Предметная и методическая компетентность как важнейшая составляющая профессионального мастерства преподавателя иностранного языка : материалы межвуз. науч.-метод. on-line семинара, Минск, 30 марта 2017 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол.: А. В. Торхова [и др.] ; отв. ред. В. П. Скок. – Минск, 2017. – С. 26–30.

13. Вікторка, Л. В. Збеларушчаны свет: з досведу ўкладання «Англійска-беларускага слоўніка геаграфічных назваў і асабовых імёнаў»/ Л. В. Вікторка // Беларуская мова, літаратура, культура і свет: праблемы рэпрэзентацыі : зб. навук. арт. па выніках міжнар. навук. канф., Мінск, 3–4 лістап. 2016 г. / Мін. дзярж. лінгв. ун-т. – Мiнск, 2018. – С. 91–95.

14. Вікторка, Л. В. Фактар нацыянальнага самавызначэння ў навучанні замежным мовам і развіцці сацыякультурнай кампетэнцыі студэнтаў/ Н. Г. Алоўнікава, Л. В. Вікторка // Предметная и методическая компетентность как важнейшая составляющая профессионального мастерства преподавателя иностранного языка : материалы межвуз. науч.-метод. on-line семинара, Минск, 28 марта 2018 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол.: А. В. Торхова [и др.] ; отв. ред. В. П. Скок. – Минск, 2018. – С. 3–7.

15. Вікторка, Л. В. Лінгвакультуралагічны аспект вывучэння прыказак і прымавак як адлюстраванне нацыянальнага менталітэту [Электронны рэсурс]/ Л. В. Вікторка, Н. Г. Алоўнікава // Теория и практика профессионально ориентированного обучения иностранным языкам : материалы ХI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 10–12 мая 2018 г. / Междунар. ун-т «МИТСО» ; редкол.: Н. С. Кухаренко (гл. ред.), Н. А. Круглик. – Минск, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

16. Викторко, Л. В. Suggestions for Effective Teaching LSP in a Mixed-ability Group of Postgraduate Students [Электронный ресурс]/ Л. В. Викторко // Теория и практика профессионально ориентированного обучения иностранным языкам : материалы ХI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 10–12 мая 2018 г. / Междунар. ун-т «МИТСО» ; редкол.: Н. С. Кухаренко (гл. ред.), Н. А. Круглик. – Минск, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

17. Викторко, Л. В. Use of Computer Technologies in Teaching LSP to Part-time Postgraduate Students/ Л. В. Викторко // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи : зб. наук. пр. / упорядник Ю. І. Колісник-Гуменюк. – Київ ; Львів ; Бережани ; Гомель, 2018. – Вип. 3. – 120–125.

18. Вікторка, Л. В. Імплементацыя вучэбнага праектавання ў працэс навучання англійскай мове на другой ступені вышэйшай адукацыі / Н. Г. Алоўнікава, Л. В. Вікторка // Преподавание иностранных языков в поликультурном мире: традиции, инновации, перспективы : материалы междунар. науч.-практ. онлайн-конф., Минск, 28 марта 2019 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол.: А. В. Торхова [и др.] ; отв. ред. В. П. Скок. – Минск, 2019. – С. 3–9.

19. Вікторка, Л. В. The role of cultural identity in foreign language learning / Л. В. Вікторка // Этналогія : традыцыі і сучаснасць : зб. навук. арт. / Беларус. нац. тэхн. ун-т ; пад навук. рэд. Н. П. Мартысюк. – Мінск, 2019. – С. 164–169.Вікторка, Л. В. Праблема нацыянальна-культурнай адаптацыі мастацкага тэксту пры перакладзе (на прыкладзе перадачы ўласных імёнаў у перакладах казак Люіса Кэрала) [Электронны рэсурс] / Л. В. Вікторка // II Республиканский научно-практический Форум преподавателей перевода и практикующих переводчиков «Translatio in Meritis: от обучения к практике», Минск, 24 апреля 2019 г. Минск : МГЛУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв.

20. Вікторка, Л. В. Праблема нацыянальна-культурнай адаптацыі мастацкага тэксту пры перакладзе (на прыкладзе перадачы ўласных імёнаў у перакладах казак Люіса Кэрала) [Электронны рэсурс] / Л. В. Вікторка // II Республиканский научно-практический Форум преподавателей перевода и практикующих переводчиков «Translatio in Meritis: от обучения к практике», Минск, 24 апреля 2019 г. Минск : МГЛУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв.

21. Викторко, Л. В. Developing intercultural communicative competence through teaching ESP in a mixed-ability group of international students / Л. В. Викторко // Сахаровские чтения 2020 года: экологические проблемы XXI-го века = Sakharov readings 2020 : environmental problems of the XXI century : материалы 20-й междунар. научн. конф., Минск, 21-22 мая 2020 г. : в 2 ч. / Междунар. гос. экол. ин-т им. А. Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; редкол.: А. Н. Батян [и др.]; под ред. д-ра ф.-м. н., проф. С. А. Маскевича, к. т. н., доцента М. Г. Герменчук. – Минск : ИВЦ Минфина, 2020. – Ч. 1 – С. 136–139.

📱+375 17 378 07 12  📩 victorka@tut.by

 Учебная работа

В настоящее время преподает дисциплины:

✓ «Английский язык»

✓ «Русский язык как иностранный»

Научные интересы

Занимается научными исследованиями в области межъязыковой и межкультурной коммуникации, лексикографии, контрастивной лингвистики. Прикладной аспект своих научных исследований реализовывала в рамках научной темы «Лексикографическое описание английского и белорусского языков в переводных двуязычных (и трехязычных) словарях», разрабатываемой научно-методическим центром «Слоўнік» на базе МГЛУ. В процессе работы над данной темой участвовала в составлении «Англійска-беларускага слоўніка», в результате чего является соавтором словаря, вышедшего в издательстве «Вышэйшая школа» в 2013 году.

Автор более 20 публикации в научно-методических журналах ,сборниках материалов научных конференций.

Карьера

1998 г. – окончила факультет английского языка МГЛУ.

2003 г. – окончила аспирантуру МГЛУ.

1998–2019 гг. – работа преподавателем кафедры иностранных языков БГПУ им. Максима Танка

С 2019 г. – работает преподавателем кафедры дополнительного образования  МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ.

Общее количество публикаций –  25. 

Избранные публикации:

1. Вікторка, Л. Англійскія імёны ў беларускай мове / Л. Вікторка // Роднае слова. 1999. – № 10. – С. 153–158.

2. Вікторка, Л. В. Імя ўласнае асабовае ў супастаўляльным аспекце (на матэрыяле англійскай і беларускай моў) / Л. В. Вікторка // Е.Ф. Карский и современное языкознание :материалы ІХ международных Карских чтений, 16–17 мая 2002 г. – Гродно, 2003. Ч. 1. – С. 323–329.

3. Вікторка, Л. В. Лінгвістычныя асновы перадачы англійскіх уласных асабовых імёнаў на беларускую мову : Прэпрынты МДЛУ, № 137. Мн.: МДЛУ, 2003. – 38 с.

4. Вікторка, Л. В. Сацыякультурная прастора англійскага і беларускага асабовага імя ў супастаўляльным аспекце / Л. В. Вікторка // Дни науки МГЛУ: Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, Минск, 25-26 апр. 2012 г. / МГЛУ; редкол.: Н. П. Баранова [и др.]. – Минск, 2012. – Ч. 4. – С. 254–258.

5. Англійска-беларускі слоўнік=English-BelarusianDictionary / Т. М. Суша [і інш.]. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 765 с. (у суаўтарстве)

6. Вікторка, Л. В. Імя ўласнае асабовае як носьбіт нацыянальна-культурнага кампанента ў супастаўляльным аспекце (на матэрыяле англійскай і беларускай моў) / Л. В. Вікторка // Актуальные вопросы германской филологии и методики преподавания иностранных языков : материалы XVIII респ. науч.-практ. конф., Брест, 28 февр. 2014 г. / Брест. гос. ун-т ; редкол.: В. Ф. Сатинова [и др.]. – Брест, 2014.– С. 108–110.

7. Вікторка, Л.В. Уласнае імя ў кантэксце стылістычнага аналізу тэксту / Л. В. Вікторка // Предметная и методическая компетентность как важнейшая составляющая профессионального мастерства преподавателя иностранного языка : материалы II общеунив. семинара, Минск, 26 марта 2015 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол. : А. В. Торхова [и др.] ; отв. ред. В. П. Скок. – Минск, 2015. – С. 89–92.

8. Вікторка, Л. В. Нацыянальнае самавызначэнне як фактар білінгвальнай сацыякультурнай капетэнцыі ў навучанні замежным мовам / Н. Г. Алоўнікава, Л. В. Вікторка // Этналогія: традыцыі і сучаснасць : зб. навук. арт. / Рэсп. ін-т выш. шк. ; пад навук. рэд. Н. П. Мартысюк. – Мінск, 2016. – С. 217–222.

9. Вікторка, Л. В. Культурна-этнічная ідэнтычнасць як кампанент моўнай карціны свету/ Л. В. Вікторка, Н. А. Хацько // Этналогія : традыцыі і сучаснасць : зб. навук. арт. / Рэсп. ін-т выш. шк. ; пад навук. рэд. Н. П. Мартысюк. – Мінск, 2016. – С. 151–155.

10. Вікторка, Л. В. Вызначэнне ўзроўня cфармаванасці матывацыі і гатоўнасці студэнтаў да прафесійна арыентаванага навучання замежнай мове / Л. В. Вікторка // Предметная и методическая компетентность как важнейшая составляющая профессионального мастерства преподавателя иностранного языка : материалы III общеунив. семинара, Минск, 31 марта 2016 г./ Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол.: А. В. Торхова [и др.] ; отв. ред. В. П. Скок. – Минск, 2016. – С. 17–21.

11. Словарь-минимум психологических терминов. Англо-Русско-Белорусский. Русско-Англо-Белорусский [Электронный ресурс] / Н. Г. Оловникова, В. П. Скок, Л. В. Викторко. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

12. Вікторка, Л. В. Складанне слоўнікаў-мінімумаў прафесійна арыентаванай лексікі для ўстаноў вышэйшай адукацыі/ Л. В. Вікторка // Предметная и методическая компетентность как важнейшая составляющая профессионального мастерства преподавателя иностранного языка : материалы межвуз. науч.-метод. on-line семинара, Минск, 30 марта 2017 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол.: А. В. Торхова [и др.] ; отв. ред. В. П. Скок. – Минск, 2017. – С. 26–30.

13. Вікторка, Л. В. Збеларушчаны свет: з досведу ўкладання «Англійска-беларускага слоўніка геаграфічных назваў і асабовых імёнаў»/ Л. В. Вікторка // Беларуская мова, літаратура, культура і свет: праблемы рэпрэзентацыі : зб. навук. арт. па выніках міжнар. навук. канф., Мінск, 3–4 лістап. 2016 г. / Мін. дзярж. лінгв. ун-т. – Мiнск, 2018. – С. 91–95.

14. Вікторка, Л. В. Фактар нацыянальнага самавызначэння ў навучанні замежным мовам і развіцці сацыякультурнай кампетэнцыі студэнтаў/ Н. Г. Алоўнікава, Л. В. Вікторка // Предметная и методическая компетентность как важнейшая составляющая профессионального мастерства преподавателя иностранного языка : материалы межвуз. науч.-метод. on-line семинара, Минск, 28 марта 2018 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол.: А. В. Торхова [и др.] ; отв. ред. В. П. Скок. – Минск, 2018. – С. 3–7.

15. Вікторка, Л. В. Лінгвакультуралагічны аспект вывучэння прыказак і прымавак як адлюстраванне нацыянальнага менталітэту [Электронны рэсурс]/ Л. В. Вікторка, Н. Г. Алоўнікава // Теория и практика профессионально ориентированного обучения иностранным языкам : материалы ХI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 10–12 мая 2018 г. / Междунар. ун-т «МИТСО» ; редкол.: Н. С. Кухаренко (гл. ред.), Н. А. Круглик. – Минск, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

16. Викторко, Л. В. Suggestions for Effective Teaching LSP in a Mixed-ability Group of Postgraduate Students [Электронный ресурс]/ Л. В. Викторко // Теория и практика профессионально ориентированного обучения иностранным языкам : материалы ХI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 10–12 мая 2018 г. / Междунар. ун-т «МИТСО» ; редкол.: Н. С. Кухаренко (гл. ред.), Н. А. Круглик. – Минск, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

17. Викторко, Л. В. Use of Computer Technologies in Teaching LSP to Part-time Postgraduate Students/ Л. В. Викторко // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи : зб. наук. пр. / упорядник Ю. І. Колісник-Гуменюк. – Київ ; Львів ; Бережани ; Гомель, 2018. – Вип. 3. – 120–125.

18. Вікторка, Л. В. Імплементацыя вучэбнага праектавання ў працэс навучання англійскай мове на другой ступені вышэйшай адукацыі / Н. Г. Алоўнікава, Л. В. Вікторка // Преподавание иностранных языков в поликультурном мире: традиции, инновации, перспективы : материалы междунар. науч.-практ. онлайн-конф., Минск, 28 марта 2019 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол.: А. В. Торхова [и др.] ; отв. ред. В. П. Скок. – Минск, 2019. – С. 3–9.

19. Вікторка, Л. В. The role of cultural identity in foreign language learning / Л. В. Вікторка // Этналогія : традыцыі і сучаснасць : зб. навук. арт. / Беларус. нац. тэхн. ун-т ; пад навук. рэд. Н. П. Мартысюк. – Мінск, 2019. – С. 164–169.